Rác thải điện tử

Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm rác thải điện tử tại các điểm thu hồi và doanh nghiệp làm ra sản phẩm chính là người có trách nhiệm xử lí khối rác thải điện tử. Tại “Diễn đàn về việc tái chế trong hoạt...
Đọc tiếp: Rác thải điện tử