Khử mùi hôi chăn nuôi, khu ô nhiễm, nước thải, rác thải, chất thải hữu cơ

VI SINH KHỬ MÙI VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÙNG KHỬ MÙI HÔI KHU Ô NHIỄM, CHĂN NUÔI, NƯỚC THẢI, RÁC THẢI, CHẤT THẢI HỮU CƠ… Tác dụng: Xử lý kịp thời mùi hôi thối, vệ sinh môi trường trong các khu chuồng, trại chăn nuôi, gia súc, gia...
Đọc tiếp: Khử mùi hôi chăn nuôi, khu ô nhiễm, nước thải, rác thải, chất thải hữu cơ