Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực

và nhiều hơn nữa.

1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

3

Lập báo cáo giám sát môi trường

5

Xin giấy phép khai thác nước ngầm

2

Lập cam kết bảo vệ môi trường

4

Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải

6

Lập báo cáo đầu tư, kinh tế - ký thuật